היסטוריה של עם ישראל

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
אדם הראשון נברא ביום השישי לבריאה
נפטר בשנת 930 לבריאה.
עשרים דורות בין אדם הראשון לאברהם אבינו.
אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאה .
לאחר 100 שנה נולד יצחק (אברהם היה בן 100)
יצחק נולד בשנת 2048 לבריאה.
לאחר 60 שנה נולד יעקב , בשנת 2108 לבריאה.
בגיל 130 ירד יעקב עם בניו למצרים (שנת 2238)
בני ישראל היו במצרים 210 שנה .
יציאת מצרים בשנת 2448 לבריאה.
מעמד הר סיני לאחר 50 יום מיציאת מצרים .
לאחר שנה נבנה המשכן (אוהל מועד) שנת 2449 לבריאה.
לאחר 479 שנה נבנה בית המקדש הראשון ע"י שלמה המלך(שנת 2928 לבריאה)
לאחר 410 שנה חרב בית המקדש הראשון ע"י נבוכדנצר מלך בבל בשנת 3338 לבריאה.
לאחר מכן גלות 70 שנה.
לאחר 70 שנה נס פורים.(סוף הגלות)
בשנת 3408 לבריאה נבנה בית המקדש השני .
במימון כורש מלך פרס אשר שלט על ירושלים 34 שנה.
לאחר מכן שלטו היוונים 180 שנה .
מיד אח"כ שלטו החשמונאים אשר ניצחו את היוונים (נס חנוכה)בשנת 3622 לבריאה.
בית שני עמד 420 שנה וחרב בשנת 3828 לבריאה.

ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופת הגאולה וב"ה יבנה בית המקדש "היום אם בקולו תשמעו"


Friday the 14th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם