אידי חי לביא פרשת חוקת

ב.ס.ד                    פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

        פרשת בלק כניסת שבת  7.28 מוצ"ש8.33 ר.תם 9.18 מפט" והיה שארית ישראל במיכה

וירא בלק  דרשו רבותינו בא לקק את דמן של ישראל בר מינן ,הכוונה זה דעות כוזבות והיפך דעת תורה ,,כגון המסיתים והמדיחים שהולכים בתועבותיהם בניאוף, ועוד אומרים לכו בדרכינו כי זו האמת לאמיתה ,,,כל זה שמבקשים לעקור את התורה ומבקשים ללמוד בחכמת הגויים כי זו השיטה להסית ולהדיח את בני ישראל היקרים ,,,,,

ראשית לומר שהרב טעה ולא צדק ,,ואחר כך לומר שיש לי דרך טובה יותר לפי שיטת בלק שהיה חכם גדול וגאון ובעל רוח טומאה שיודע גם מה השם עשה בכל רגע ,,

הרשעים כגון בלעם בלק מראים עצמם חסידים גדולים ויראים גדולים ,בכדי שנאמין להם בכדי שניפול ברישתם ,,,בלעם למה שמו כן שרצה להבליע את דברי התורה שלא ישמעו בני ישראל תורה ואז יוכל להפילם לבור שחת כפי שעשה עם בנות מואב ,,כידוע

בכל דור ודור מנסים להבליע  את התורה ולציירה כלא טובה פרימיטיבית לא מציאותית ועוד יש הרבה טענות לכופרים שרוצים שאנו נעזוב לאט לאט את התורה ואת חכמי ישראל הקדושים ,,

בלעם הוא אותיות ב" בראשית התחלת התורה ל"סוף התורה מסתיימת בל"לעיני כל ישראל ע"כנגד שבעים פנים לתורה  ם"כנגד 40 יום שעלה משה להביא את התורה שניתנה ב40 יום הינה כי כן בלעם הרשע מנסה בחכמתו להעלים את כל התורה כולה כפי שבארנו בלעם רצה להבליע את התורה כולה ,,,,גם היום תלמידיו של בלעם הם כאן ב" זה ביבי ל"לפיד ב" גם בנט ל" לברמן הרשע והמם ם" מסוכנים מאוחדים להעלים להשכיח את תורת ישראל כולם כחדא,,,

פרק כב" פסוק לה כתוב ויאמר מלאך השם לבלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אילך  אתו תדבר ,

זה כלל גדול בתורה בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו ,יש כאן פלא גדול הרי בלעם לא רצה ללכת עם כן למה הלך ?  רואים מכאן שלפעמים אדם לא רוצה לעשות איזהו דבר משמים מולכים אותו כי יש לו רצון סמוי והוא בתת מודע ,,

על כן מובן מה שכתוב בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו גם שחושב אחרת ,,ועוד כתוב הבא להיטהר מסייעין לו והבא לטמא פותחין לו .

ההלכה מפרק י"א - הלכות הצלת נפשות.‏ קישור ישיר להלכה.

דין מוסר היה קיים כאשר יהודים חיו תחת שלטון עריץ של גויים, ויכול היה יהודי אחד לסכן את נפשם של רבים מישראל. 'מוסר' הוא יהודי שמלשין על אחיו היהודים בפני הגויים, וגורם שיבואו הגויים ויהרגו יהודים, או אפילו רק ייטלו את ממונם. ומתרים בו ואומרים לו: "אל תמסור". ואם העיז פניו ואמר: "לא אשמע לכם אלא אלך ואמסור", מצווה להורגו, וכל הקודם להורגו זכה (רמב"ם הלכות חובל ומזיק ח, י; שו"ע חו"מ שפח, י). וקל וחומר שמי שמסייע לגויים במו ידיו ליטול נפשות או ממון מישראל שהוא מוסר'.

העלון להצלחת  צבא הגנה לישראל חיילי ישראל התלמידי ישיבות כוללים בני תורה ועם ישראל

שבת שלום ומבורך אידי חי לביא 03-5011199 תפילין בהמה מעור גסה רצועות שני צדדים 1350

פרשת-חוקת

ב.ס.ד                         פלגי מים חיים בשמיים מזהירים

פרשת חקת כניסת שבת 7.28 מוצ"ש 8.34 ר.תם 9.19 מפטירים השמים כסאי בישעיהו סו"

אמר איוב מי ייתן טהור מטמא? הכוונה תרח טמא יצא מימנו אברהם אבינו, חזקיה המלך יצא מאחז. מרדכי היהודי משמעי, ישראל עם ישראל יצא מעובדי כוכבים, שהוא תרח אביו של אברהם אבינו , מימנו יצאו כל בני ישראל, אברהם יצחק ויעקב ע"ה,

 וכן העולם הבא יוצא מהעולם הזה כאן לפי מעשינו ומצוותינו ,ישנם דברים לא מובנים ביום יום שלנו וישנם מצוות שאין פירושם נרשם או מובן לנו כלל כגון פרה אדומה שכל העוסקים בא טמאים ובגדיהם טמאים ,וגוף הפרה באם תערובות ,עץ, ארז, ואזוב, האפר מטהר את כולם ,,,

פלא גדול וזה חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין אתה יכול לעבור על גזרתי ,,,

העולם שלנו מלא דברים לא מובנים, ואנו מנסים לפתור את התעלומות וקשה לנו להבין ,במיוחד בדור חלש זה שגדולי ישראל מדברים דיבורים שאין השכל שלנו יכול להבין, ויש גם שמגדילים לחלוק ולתן סברה שכנגד ויש מהם גם חולקים וגם מבזים אוי להם מיום הדין ומיום התוכחה  כי כל מי שמדבר על תלמיד חכם " אין למכתו רפואה "  הכוונה שכל הרפואות בעולם לא יעזרו לו גם תשובה לא תעזור לו באם לא מחל לו אותו חכם ודאי למבין ,,,,

אמר שלמה המלך החכם באדם יותר חכם ממשה ואהרון ואדם הראשון וכל חכמי ישראל כי כתוב מפורש " ויתן אלו=קים חכמה לשלמה ,,כחול ?מה הכוונה כחול הים שאין לו סוף ותכלית ,,כך הייתה חכמתו ,,ועוד נאמר כל זה נסיתי בחכמה אמרתי והיא רחוקה מימני ,,,שלמה לא הבין מצוות פרה אדומה ,עד שאדם מבין את רבו לוקח לו להבין כ40 שנה ואז יוכל להבין את רבו ואת כוונת רבו ,,,

אנו יתמי דיתמי קטני קטנים בקושי זוכרים מסכת אחת או משנה אחת נוכל להבין את דברי רבותינו הקדושים והגדולים ,,,ודאי שלא כי   כל סברה שנסבור תיפול והיא כקליפת השום לפני גדולי ישראל ,,

כתוב בקהלת מי כהחכם יודע פשר הדבר זה הקב"ה כתוב השם בחכמה יסד ארץ ומי יודע פשר הדבר זה הקב"ה שפירש את התורה למשה לולה הפירוש לא היה מבין דבר וחצי דבר משה רבינו ,

ועוד כתוב בקהלת פרק ח" פסוק א" ועוז פניו ישונה " הכוונה שהקב"ה משתנה אך ורק לישראל שהוא יושב על כסא דין ועובר לצידת הרחמים , מה שאין כן אצל הגויים שאנו רואים היום בחוש ובעין את אשר הקב"ה מביא להם צרות צרורות הורגים אחד את השני ואינם חושבים על ישראל והקב"ה מעסיק אותם במתים במלחמות ישתבח שמו ,,,ויושב איתם על כסא דין ודן אותם לפי מעשיהם הרעים ,וגוזר עליהם גזרות קשות ,,וכך הם עוזבים אותנו על זה נאמר עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב ,,,,

כתוב והוציא אותה מחוץ מחנה את הפרה הכוונה גם לחכם לפעמים שהוא יוצא מחוץ למחנה יוצא מהכולל מישיבה מהתורה מהקדושה לעסוק בענייני חול, בזה שהוא יוצא לקרב רחוקים להשם יתברך

ידוע שכל הקרבנות כולם הם בתוך הבית המקדש או במשכן אבל מעשה הפרה הוא מחוץ למשכן או לבית המקדש ,וזה כביכול ביטולה של תורה שלעיתים חכמי ישראל יוצאים   לזיכוי הרבים עוזבים את הספר את התלמידים ויוצאים לחוץ לזכות את הרבים בני ישראל ,,,

והחידוש הגדול שע"י הביטול של התורה שהוא חוץ לבית המדרש כך גם החכמים שיוצאים לחוץ להציל נשמות ישראל הטועים אזי הם גורמים לטהר את הכל כפי שעשה אפר פרה האדומה שהוא מטהר את הטמאים ,,,וכך גם זוכים מזכי הרבים להיות כאפר הפרה האדומה שהיא מטהרת את הכל ונעשית מחוץ לבית המקדש או למשכן כך גם החכמים יוצאים בכדי להציל נשמות ישראל ומהעלה היא עצומה וגדולה ,,,כמובן שצריך ייעוץ לפני לצאת והדרכה מגדולי ישראל ,,,,,

העלון להצלחת בני ישראל לגאולה במהרה בימינו אידי חי לביא

תפילין בהמה מעור גסא רצועות שחורות קלפים ללא מחיקות חלוקה בשם השם ועוד תיוגים בדק חיה ב1400 ₪ בטל 03-5011199 או 0525554173

 

פרשת תזריע

ב.ס.ד פלגי מים חיים בשמיים מזהירים פרשת השבוע תזריע כניסת שבת 6.35 מוצ"ש 7.35 ר.תם 8.12 מפירים שבת חדש כה אמר אשה כי תזריע רשי קדוש אמר אמר רבי שמלאי כך כשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמה הכל עשה הקב"ה בכדי שיכניע האדם את גסות הרוח שיש בו ויתקן את מידותיו ויזכה לתורה ועבודת השם יתברך באמת ,מדוע? כי אי אפשר לעסוק בתורה הקדושה באם אדם לא ישבור את תאוותיו ועוד האדם נברא אחרון שבאים תזוח דעתו שהוא והוא ואני וכיוצא בזה יאמרו לו יתוש קטן קדמך במעשה בראשית , ועוד טעם מדוע נברא האדם ביום שישי בין השמשות בכדי שיכנס מיד לסעודת שבת ולא יצטרך לבלבל דעתו בשום דבר אחר ,,,סעודת שבת היא הסעודה של הצדיקים בעולם הבא שנאמר יושבים צדיקים ועטרותיהם בראשם ,,,אסור להיתבלל והקב"ה פחד על האדם על כן בראו בשישי בין השמשות שלא תהייה לו שהוא לחשוב על שאר דברים ,,על ידי שפלות ומידות טובות זוכים לזה ,וזה כוונת הבורא יתברך , ע"י זה זוכים לתורה ומעשים טובים, כתוב ביום השמיני ימול בשר ערלתו ?מה הקשר תורה ארץ ישראל ומצות מילה הם תיקון הברית ? זוכים לארץ ישראל כי אם על ידי תיקון הברית שכתוב וכרות כמו הברית לתת את ארץ הכנעני על כן יהושוע בן נון מל את ישראל לפני הכניסה לארץ ,בגבעת העורלות .ועוד שבעה ימים התינוק ערל כנגד שבעה עממין שהיו בארץ ערלים ורעים ,,עכשיו מובן מדוע וכרות עמו הברית ,,כי ע"י המילה כובשים את ארץ ישראל ארץ הקדש ללא קושי אלה ברצון השם יתברך, העולם יתקיים ללא תורה 26 דורות אז קבלו כולם חיות מהשם יתברך אבל משקבלו תורה שהיא ברית שנאמר " אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי "כי העיקר לשמור על הברית של תורה ושל מילה בכדי שנוכל לרשת את הארץ שלנו שקבלנו מהקב"ה כי מי ששומר את הברית אבל יש להזהיר באזהרה חמורה כמי שפוגם בברית קבוע גם תשובה לא תועיל לו כי חוזר ושונה באיוולתו ,,, הינה כאן בארץ הקדש קמו אנשי בלייעל אשר התורה להם היא סם המוות ומנסים כל היום להכפיש את לומדי התורה בהסתה פרועה,, שהגרועים שבאומות לא עשו כן ,,השאלה האם אילו בני ישראל או לחילופין רק שמותיהם בלבד ודאי למבין ,,, כתוב בתורה הקדושה בספר במדבר ראשית גויים עמלק :והוא הרצועה המורדת בישראל ?ידוע שבכל דור ודור השטן אורב ומדיח את האדם שירדוף אחר הממון ואחר הכבוד והשררה והקנאה והתחרות ,וגם עשה השטן עירבוביה וסכסוכים בין החכמים ולמה? בכדי שיכנסו לבני ישראל דעות זרות של כפירה וכיוצא בזה שלא לשמוע לגדולים ובכל דור ודור זה בא ע"י השליחים של הס.א שהם אומרים אנו רוצים טוב לישראל אנו רוצים גיור רפורמי לא ע"י גדולי ישראל ואזי רוצים להכשיל את בני ישראל הכשרים ,,ודאי למבין ,,, כתוב בזהר הקדוש כתוב בשיר השירים "על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי כנסת ישראל מבקשת על נפשה שהקב"ה יגאל אותנו כי כנסת ישראל יושבת בין העמים גם כאן בארץ הקדש עמים זרים אויבים לשם יתברך השכינה כנסת ישראל בעפר מייללת ובוכה בקשתי את שאהבה נפשי שהקב"ה יגאל אותנו ברחמים מהגלות המר הזה מממשלת הזדון הלזו או אחרות ,,ויהי סוף לגלות והשיעבוד יפסק ,, וכתוב קראתיו ולא ענני שיר השירים ?מה הפשט הקב"ה רוצה לגאול את ישראל ברחמים ע"י משיח צדקנו שיושב ברומי חבול ופצוע על עוונותיהם של ערב רב שמושלים ומזיקים את בני ישראל הצדיקים הפוך ומנסים להכביד עליהם את העבודה זרה כפי שרואים כאן בחוש ברור עין בעין ,,,אבל אנו נתחזק בתשובה במעשים טובים אזי הקב"ה יעננו ויגאלנו מיד ,,בעיקר להתאחד ולאהוב איש את אחיו ואישה את אחותה ,,וד"ל כתוב באגרות הרמב"ן כשבא לירושלים עיר הקדש וראה שהיא חרבה וראה את הגויים כאן וראה שכל אומות העולם עשירים מופלגים ובני ישראל עניים ישב וצעק לקב"ה ואמר ירושלים ירושלים אמשול לך משל ,,את דומה לאישה שיש לה תינוק שהוא חביב על אימו מאוד מאוד והינה לימים חלה התינוק ואימו פחדה פחד נורא שמה לא תוכל להניקו כי אינו אוכל ושמה דדיה יתייבשו ולא יהיה לה במה להניקו ,,,כמובן אז לא היה מטרנות וכיוצא בזה ,,, מה עשתה אותה אישה חכמה לקחה תינוק נוכרי לביתה והייתה יום יום מנקתו עד שיבריא בנה הצדיק ובאם אין לה ילד נוכרי לוקחת כלב ומינקת אותו במקום הנכרי עד שבנה אהובה יבריא, והינה כך שמרה על חלבה בכדי להציל את בנה אהובה ,,, הרמב"ן הקדוש עשה כן בכדי שאנו נבין הקטנים אנו בני ישראל התינוק שחלה ולא יכול לינוק ולקבל חלב מאימו שזה הקב"ה שלא יכול לתן לנו כרגע את גאולתנו ומשיח צדקנו, כי אנו חולים פשוט ואין אנו שבים איליו באמת וגם הרבה בני ישראל רחוקים מהקב"ה והוא מחכה להביאם אליו ברחמים רבים ,על כן עכשיו הקב"ה נותן את הממון השפע לכלבים ,,כפי שכתוב בזהר הקדוש כוחות הקליפה וכלבה בישה אילו היום שמקבלים את השפע ,, על כן הרפואה שלנו ע"י תשובה מעשים טובים אהבת ישראל ,,ולא אהבת הרפורמים או הכותים או הקראים ,,וזה הרמז הגס שאני הקטן נותן לכם ,, ,אין לנו אלה דברי גדולי ישראל מרן רבי עובדיה בן גורג"יה ז.י.ע.א רבינו וסף חיים רבותינו מבריאת העולם עד ליום זה ,,וכל דבריהם כתובים בספר וכל מי שרוצה לדעת ולשוב לשם יתברך יבוא וייטול ,, מוסר אדם חייב לעבוד את הקב"ה בפנימיות וחיצוניות מה היא פנימיות זה עבודה של לימוד התורה ,תפילה ,מצוות , אילו עבודות פנימיות אצל כל אדם ,מה היא חיצוניות אילו דברים שהגוף נזקק להם בכדי להתקיים ,אכילה שתייה של האדם העומד במדרגה העליונה שהיא חיצונית ומאירה יותר מפנימיות ,,? כיצד על ידי שמונע מעצמו תאוות הגוף אזי האור החיצון שלו מאיר לכל ,,וד"ל הלכה ציבור ששכחו וטעו ולא אמרו הלל בליל פסח בתפילה בבית הכנסת ונזכר היחיד כשבא לביתו יגמור מיד תחילה וסוף הלל בברכותיו קדם הקידוש ,, העלון לע.נ מורינו הרב עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א וכל מתי ישראל בכללם יעקב בן דונה אשר בן שרה ,,,להצלחת כל עמו בית ישראל בכללם אברהם קמחי בן אסתר ,אברהם בן אדל ,וכל בני ישראל לפדיונו של השבוי המדוכא בייסורים יהונתן פולארד ורפואתו אמן ,,להצלחת כל בני ישראל בתורה בפרנסה קלה ונקייה ,,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא …להארות הערות 03=5011199 למבדיל להבין בין הטמא לטהור תקציב החינוך הלא דתי 44 מילארד שקל לחינוך,, החרדי36 מיליון בלבד,תקציב הספורט החילוני 142 מיליון לשנה לתרבות רק מנהל 759 מיליון אחיי ורעיי תשפטו אתם לבד ,, רבותיי מי שירא שמיים צריך להתעורר ,בתקשורת משקרים מסלפים ענף של הטייקונים,וד"ל ,,לשוב לחכמי ישראל לתורה דחוף,,דחוף

פרשת אחרי מות

ב.ס.ד                         פלגי מיים חיים בשמים מזהירים  

                                                                                     לשמור על קדושת הגיליון

      פרשת אחרי מות שבת הגדול כ.שבת 65.4 מוצ"ש7.46 ר.תם 8.23 מפטיר וערבה ,במלאכי

רבי ברכיה פתח ואמר   על הפסוק במשלי פרק יז" גם ענוש לצדיק לא טוב "אמר הקב"ה אף על פי שהענשתי לאהרון בני לא טוב ?ולמה ומדוע ,כי הורו הלכה בפני רבן משה רבינו ,,מעשה היה שהורה הלכה לפנו רבו  רבי אליעזר אמר לאשתו ,אמא שלום אחות רבן גמליאל הייתה זה תלמיד אינו מוציא שבת הכוונה הוא לא יזכה לעשות הבדלה ,והינה עוד לפני שבת מת ,אמרו לו תלמידיו נביא אתה או בן נביא ענה להם רבי אליעזר הגדול רבו של רבי עקיבה לא  נביא אני ולא בן נביא אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חיב מיתה ..

מתי כן מותר להורות הלכה בפני רבו ?שאלו את רבי אליעזר ענה אותם מתי שרבו רחוק מימנו 12 מיל כמחנה ישראל שנאמר ויחנו על הירדן ,כבוד הרב יותר מכבוד אבא ואימא כי זה כבוד התורה שנאמר כל חפציך לא יישבו בה ,,גם מצוות הכי יקרות לא מתקרבות ללימוד התורה הקדושה .

אמר רבי לוי בשביל ארבעה דברים מתו בני אהרון שנאמר יין ושכר אל תשת ,ועל שהיו מחוסרי בגדים ושנכנסו ללא רחיצת רגליים ,ועל שלא היו להם בנים ,אבא חנין אומר על שלא היו להם נשים ועוד אמר רבי לוי היו הרבה נשים בנות ישראל כשרות יושבות ומתינות להם והיו אומרים ומתפארים אחי אבינו משה מלך , אבינו כהן גדול,ואנו שני סגני כהנים איזו אישה הוגנת לנו ,,,ולא רצו להינשא

חייבים להינשא ולפרות ולרבות שנאמר פרו ורבו ומילאו את הארץ ,,מצווה על הזכר לפי הפשט כך פסק מרן בשולחן הטהור וכל הפוסקים ,,אבל לפי הסוד גם נשים חייבות להינשא כפי הגברים ויש חובה עליהן לחפש בעל להינשא ,,,  

 

כתוב בפסוק עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה ,,אסור לאדם לשמוח בעולם הזה ביותר כי זה העולם חולף כגון הנאות העולם הזה ,,,,אבל מותר ומצווה לשמוח וצריך במצוות ובתורה הקדושה שלנו ,,שכתוב עבדו את השם בשמחה ,,,זה אחד ההבדלים ועוד פירוש לפסוק אמר רבי אבא יש סוד בדבר זה עבדו את השם ביראה זה נאמר ראשית השם   ראשית דעת  הכוונה מי שרוצה להתחיל לזכות לדעת אזי צריך לכתחילה יראת השם אמר רבי אליעזר תחילת העבודה מלמטה למעלה היא היראה ,,וזו היא התחלת הכהנים שחייבים ראשית יראת השם ,

עוד אמרו חכמים בכל זמן שצדיקים מסתלקים מהעולם הדין מסתלקים מהעולם ומיתת הדציקים מכפרת על חטאי הדור ,ועל כן פרשת בני אהרון מכפרת על כל הדור על כן קוראים אותה גם לפני פסח לכפר על כל הדור שנאמר ליל  שימורים הוא לדרותיכם ,,

ועל זה שאנו קראים את הפרשה של אחרי מות בני אהרון כאילו הקרבנו את כל הכפרות שבעולם ועוד זה טוב לכשאנו נמצאים בגלות המר הזה במיוחד לבני התורה כאן בארץ הקדש שהממשלות הרעות מתעללים בבני התורה שלנו בבנות ישראל הכשרות במדרשיות שלא מעבירים  תשלומים במזיד בכדי שיילכו כולם לבתי ספר חופשיים כאחד הגויים בר מינן ,,,בקרוב מאוד שנאמר את הפרשה של אחרי מות השם יתברך יגאל אותנו ויפרק את הממשלה הרעה הזאת אמן סלה ,,,

ועוד אומר רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו ועל בנינו עתידים דורות אחרונים שיבואו שתשכח התורה מביניהם וחכמי הלב יאספו למקומם ולא ימצא מי שסוגר ומי שפותח אוי לאותו דור יתום עד שיבוא מלך המשיח והמדע יתעורר בעולם

 שנאמר בנביא ירמיהו פרק ל"א כי כולם יידעו אותי למקטנם  ועד גדולם "                הפוך דף

עוד אמר רבי שמעון תמהיני על בני העולם שאין להם עינים לראות ולב להשגיח ולא שמים לבם להסתכל ברצון אדונם איך ישנים ולא מתעוררים משנתם ?עד שלא יבוא בעל הפקדון  הקב"ה בעל הפקדון זו הנשמה הטהורה ויתבע אותם ויביא עליהם   חשיכה ואפילה אוי להם מאותו היום ,,אילו שמתעללים בבני התורה שלנו ,,,ועוד הכרוז יוצא ומכריז כל יום ונשמתם  מעידה עליהם והתורה מייללת ומכרזת ואמרת עד מתי פתאים תאהבו פתי ,,,לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי ואין מי שירכין אוזנו ואין מי שיתעורר ליבו ,,,

הלכה  

  כללי הכשרת כלים לפסח

-1  לפני פסח יש לנקות את כל הכלים מכל שאריות החמץ. נקיון זה כולל גם את הכלים בהם לא משתמשים  בפסח.

-2 יש להקפיד ולנקות  גם צעצועי ילדים בהם יש חשש לחמץ. צעצועים שקשה לנקותם יש להכניס לארון נעול למשך כל ימי החג.

-3 הכלל המרכזי בהכשרת כלים לפסח הוא: "כבולעו כן פולטו". כלומר: אופן ההכשרה יהיה דומה לאופן בו נבלע החמץ בכלי.

דוגמא: כלי שמבשלים בו אורז, בשר וכו' - כיון שעיקר פעולת הבישול מתבצעת ע"יּ הרתחה, ובעזרת נוזלים, הרי שהכשרת הכלי תעשה על ידי הגעלה.

לפיכך: חמץ שנתבשל בכלי ללא נוזלים יוכשר על ידי ליבון. דוגמא: רשת של מנגל וכו'.

-4 כיצד יש לנהוג בכלי בו מבשלים גם בעזרת נוזלים וגם  בצליה )דוגמא: מחבת(?

למנהג הספרדים:  הולכים אחרי רוב שימושו. אם בדרך כלל משתמשים בו לצורך  בישול עם נוזלים, די בהגעלה.

למנהג האשכנזים: גם אם השתמשו בכלי פעם אחת לצורך צליה - יש להכשירו על ידי ליבון.

5         מהי הגעלה: טבילת כל הכלי במים רותחים בעת רתיחתם.

            מהו ליבון:    ליבון קל -   מניח על הכלי נייר ומחמם את הכלי באש עד שהנייר

                                        שעליו ישרף.

                                             ליבון קשה - חימום הכלי  באש, עד שיצאו ניצוצות מהכלי.

-6 כלים שיש עליהם חלודה  והכשרתם על ידי הגעלה - אי אפשר להגעיל. יש ללבן את הכלי במקום החלודה ורק אחר כך להגעילו.

-7  אין להשתמש בכלי  עשרים וארבע שעות לפני הכשרתו.

-8 כלים שלהם ידיות מפלסטיק  וכו' - יש לנקות היטב בעזרת מחט או   קיסם מסביב לידיות הכלי.

העלון לע.נ רבינו עובדיה יוסף בן גורג"יה ז.י.ע.א הצלחת בני ישראל ובנות ישראל בכללם אבי בן אסתר קמחי אבי לוי בן אודל,, יצחק בן קסייה,,ציון איטח,,ולרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם אהרון בן תמר ,מימני הקטן אידי חי לביא   שבת הגדול שלום  וברכה לכל בני ישראל להערות 03-5011199

 

הלכות פסח

.ד             פלגי מים חיים בשמיים מזהירים   מהרב אידי חי לביא

                הכנות לפסח הקדוש 

 • בכל הנוגע לפסח, הנטייה ההלכתית היא לנקוט לחומרא משום חומרת החמץ. אשר על כן, כל כלי שיש לו תחליף וניתן לחסוך הגעלה (כגון: כלים חד-פעמים, תבניות אלומיניום וכו') עדיף להשתמש בו.
 • בכלים אותם מגעילים, אין להשתמש (שימוש בחם) 24 שעות לפני ההגעלה.
 • הכלים צריכים להיות נקיים לחלוטין. כתמי שומן שאינם ניתנים להסרה או חריצים שאינם ניתנים לניקוי - ניתן להכשירן ע"י ליבון קל של הכתמים/החריצים, ואח"כ הגעלת הכלים. כאשר לא ניתן לשרוף את הכתמים/חריצים, ניתן לחילופין להשרותם בחומר פוגם כאקונומיקה ואח"כ יגעיל הכלי.
 • ידיות הכלים צריכות הגעלה ע"י עירוי מכ"ר, ואת הסדקים ונקודות החיבור לכלים יש להכשיר כנ"ל ע"י ליבון קל או חומר פוגם.
 • ההגעלה צריכה להיות במים רותחים המעלים בועות.
 • יש להשרות את הכלי בתוך מי ההגעלה לזמן קצר, כמספר שניות בלבד .
 • עד ההגעלה, ניתן להשתמש בכלים באופן ארעי בלבד בשימוש קר, בתנאי שהם נקיים לחלוטין. בסכין, יש לנועצה 10 פעמים בקרקע קשה. ובפסח אין להשתמש כלל ללא הגעלה משום חומרא דחמץ.
 • לכתחילה, עדיף לשים את כל הכלי בבת אחת במים. אם לא ניתן - אפשר להגעילו לחלקים בתנאי שיגעיל את כולו.
 • ליבון קל = חימום הכלי ע"י האש, כך שאם נוגעים בנייר וכדו' בצדו השני של הכלי, הנייר נחרך ומשחים.
 • ליבון חמור = עד שיאדים הכלי ויעלה ניצוצות כאשר נוגעים בו בברזל או שתתקלף שכבתו העליונה. וכלי שנצרך הכשרה בליבון חמור, ויכול הוא להפגם ע"י לבון כנ"ל - אין להכשירו לפסח[1].
 • הכלל של כבולעו כן פולטו הקובע את אופן ההכשרה הנצרך, נגזר :
 • o לאשכנזים - ע"פ התשמיש החמור יותר, ובשעת הדחק ניתן ללכת ע"פ רוב תשמישו[2].
 • o לספרדים - ע"פ רוב תשמישו.
 • איסור כבוש : כלים ששרה בהם איסור/חמץ צונן יותר מ24 שעות, צריכים גם הם הגעלה. ואם היה הדבר חריף (כגון : ויסקי כאיסור חמץ) נאסר הכלי אף בפחות מכך. הגעלת רותחין ודאי מועילה וכן הגעלה של השריית ג' יממות רצופות במים, עם החלפת מים כל 24 שע'.
 • אם מכשיר כלי גויים שבלעו איסור (כגון : בשהייה בחו"ל), הכלים צריכים הטבלה לאחר הכשרתם.
 • לכתחילה, יש לשטוף את הכלי שהוגעל במים קרים מיד לאחר הגעלתו, שלא יבלע מחדש מהמים החמים שעליו, אמנם אין זה לעיכובא[3].

א.      סירים

 • מגעילים אותם בכלי ראשון, היינו סיר גדול המחומם ישירות על האש.
 • אם הסיר בו מגעילים צריך גם הוא הגעלה, יש למלאו במים עד שפתו, וכשמעלה רתיחה ישליך לתוכו אבן או ברזל המלובנים באש כך שישפכו המים על שפתו של הסיר. ובמציאות היום שקשה ללבן אבן במטבח, ניתן להקל ולשפוך מים רותחין מכלי אחר (כגון קומקום) לתוך מרכז הסיר כך שמימיו של הסיר יגלשו ובלבד שיערה כך שהמים שיגלשו יהיו מים מתוך הסיר ולא המים שעירה.

ב.צלחות

ניתן להגעילן ע"י עירוי מכלי ראשון, כיוון שמן הסתם לא בישלו ישירות בתוכן. אמנם אם יש חשש שחממו בתוכן במיקרוגל, יש להגעילן בכלי ראשון שע"ג האש.  לפסח יש להגעיל בכלי ראשון בכל מקרה.

ג. סכו"ם

 מאחר ויתכן שנשתמשו בסכו"ם בכלי ראשון, יש להחמיר ולהגעיל בכלי ראשון שע"ג האש.

אם אלו סכינים / מזלגות שנשתמשו בהן ישירות ע"ג האש (מנגל וכדומה) , ניתן להכשירן רק ע"י ליבון חמור.


ד. מחבתות

עדיף להכשירן בליבון קל. בדיעבד, אם הגעילן בכ"ר ע"ג האש, סגי בכך.


מחבת טפלון :

לאשכנזים - אם משתמש בה לעיתים ללא שמן ניתן להכשיר רק בליבון חמור.

לספרדים - הולכים ע"פ רוב תשמישה.

לפסח - אין להכשירה כלל[4].


ה. תבניות אפיה

יש להכשירן בליבון חמור, ואם יינזקו בליבון זה - אין להכשירן.

לפסח: אין להכשירן


ו.כלי זכוכית

לספרדים : די להגעילן בהדחה טובה בלבד, ויש שהחמירו להשרותן ג' יממות במים ולהחליף מים כל 24 שע'.

לאשכנזים :  

1. בפסח : לא נהגו להגעיל פרט לשעת הצורך גדולה כשאין כלים אחרים, והיום כשיש כלים חד פעמים בשפע, אין להקל.

2. בשאר איסורין :

o       ניתן להגעיל ע"י השרייתן ג' יממות במים והחלפת מים כל 24 שע'.

o       אם בלעו איסור ברותחין, יש להגעילן ברותחין.


ז. כלי עץ

ניתן להגעילן אם אין בהם סדקים וחריצים.


ח.      כלי פלסטיק

 ניתן להגעילן אם עמידים במים רותחים.

 בפסח : ראוי להחמיר ולא להגעילן[5], ולכן יש לרכוש בקבוקי פלסטיק מיוחדים לתינוקות.


ט. כלי חרסינה/ קרמיקה . פורצלן: אין להגעילן.

 

י.כלי אמאייל: לפסח: אין להגעילן. בשאר איסורין יש מי שמיקל בכך.

יא. דינים נוספים לפסח
כללי : כל כלי שנגע ברותחין, אפילו היה זה כלי עשירי, מחמירין להכשירו בהגעלה בתוך כלי ראשון.

הכשרת מדיח כלים : יש לנקותו היטב , כולל פינוי השאריות המצטברות ברשת פתח הניקוז.לאחר מכן יש להמתין לפחות 24 שעות , ואז להפעילו, עם הרשתות בפנים וכן עם חומר הניקוי, בדרגת החום המקסימלית. במקרה של רשתות נפרדות לבשרי ולחלבי יש להפעיל את התוכנית בנפרד עבור כל מערכת של רשתות (ואין צורך להמתין בין שתי ההפעלות).

לחלק מהפוסקים[6], דין הכשרת מדיח כדין כלי ראשון שעמד ע"ג האש שצריך להטיל לתוכו אבן מלובנת, וכתחליף לאבן מלובנת ניתן לשפוך כליטר מים רותחים לתוך המדיח בשעה שהמים שבו מגיעים לרתיחה ואז להמשיך פעולתו , אמנם המיקל בכך יש לו ע"מ לסמוך[7], כיוון שעיקר הבליעה היא בעירוי.

 הכשרת מיקרוגל : יש לנקותו היטב , להמתין לפחות 24 שעות,  ואז להפעיל את המכשיר כאשר כוס מים בתוכו עד לאידוי מרבית המים מהכוס. רצוי להגעיל את צלחת הזכוכית ובכל מקרה לצפותה בניילון וכדו' כל שלא יניח עליה דברים באופן ישיר.

העצה הטובה לפסח היא לחמם בכלי פלסטיק אטומים לגמרי, ואז מספיק לנקות היטב ואין צורך בשאר הפעולות.

תנור אפיה: יש לנקות את התנור היטב (רצוי לפרק את דלתות התנור לשם כך או לפחות לפגום את החמץ שם ע"י חומרי ניקוי). אחר כך יש להפעילו, עם הרשתות בפנים, בדרגת החום המקסימלית למשך כחצי שעה[8].

o יש המקפידים גם לצפות את דפנות התנור ואת דלתו (מבפנים) בנייר אלומיניום.

o אין להכשיר בפסח את תבניות החמץ של התנור[9] .

o את הרשתות יש להכשיר עם התנור ולצפותן בנייר אלומיניום.
פלטה חשמלית : לנקות היטב, להפעיל כשעתיים בחום מקסימלי ולעטוף בנייר כסף.

שיש וכיור: יש לערות עליו מים רותחין מכלי ראשון, או לכסותו בכיסוי והטוב ביותר לנקוט בשתי הדרכים, ובכיור אם לא כיסהו - יש להזהר שלא לערות מים רותחין על כלים היושבים בתוך הכיור.

שלחן אוכל : יש לנקות היטב ולכסותו במפת ניילון וא"צ לערות עליו ברותחין[10].

כירי גז : יש להכשיר רק את החצובות הבאות במגע ישיר עם הסירים. ההכשרה היא בליבון קל ואמנם אם מצפה החצובות בנייר אלומיניום סגי בכך. את שאר המשטחים יש לנקות היטב וא"צ לכסות, ואמנם ראוי לצפותם, כך שאם יפול מתבשיל על המשטח - לא תיאסר החתיכה שנפלה.

מקרר : לאחר ניקויו היטב, מעיקר הדין אין צורך בכיסוי המדפים, אמנם ראוי להחמיר שלא להניח מאכל ממש על המדפים אלא בתוך כלי או ע"ג חוצץ אחר.

 

 


          שאלות 035011199 גם בפקס

Saturday the 13th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם