פרשת השבוע אחרי מות קדושים

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

וידבר השם אל משה ואהרון אחרי מות שני בני אהרון ,בקרבתם לפני השם וימותו :

מה קרה?צדיקים גמורים אלה לאדם יש שני כוחות כח המושך ,וכח המכריח,הכוח המושך הואהנפש ,הכוח המכריח הוא הגוף ,ושניהם צריכים זה לזה ואי אפשי בלי זה וזה .אבל צריך לדעת לכוון את שניהם לתכלית העולם וזה העיקר ? איך עושים זאת ?פשוט מאוד ע"י אכילה בערב כיפור זוכים והתענית בכיפור מכפרת עוון ועשה את התיקון הראוי לאדם ,הינה כי כן ישנו אוכל מצד הדין כחובה בערב כיפור שהנהנה זה הכוח המכריח, ולמחורת יום כיפור שהוא בנפש שנאמר ועיניתם את נפשותיכם ,הואהכוח המושך ,הנפש הינה כי כן שילוב של שני הכוחות גם הגוף וגם הנפש מקבלים את תפקידם והאדם זוכה ועולה מעלה מעלה , ומשתמש בשני הכוחות לעבוד את השם יתברך בבחירה חופשית וזו התכלית ,

נדב ואביהו השתמשו בכוח המושך הוא הנפש בלבד כי לא רצו לשאת נשים ולטרוח ורצו להדבק בקדושה וזה בלתי אפשרי כמו שהבאנו חייב האדם להשתמש בשני כוחותיו לעבודתו יתברך , לשאת אישה להוליד ילדים לעולם למרות שזה טורח גדול, כך גזרה חוכמתו יתברך,על כן נענשו בני אהרון כי רצו להדבק בשכינה הקדושה , ולא רצו לשאת אישה וכל זה העוון אך ורק במחשבה בלבד ,,הם חשבו ,בלבד .על כן נענשו,

חלילה לא הוציא בפיהם מילה ולא חצי מילה בעניין שאינם רוצים לשאת אישה , אלה פגמו במחשבה בלבד ,על כןהקב"ה מדקק עם הצדיקים ייתר על המידה בכדי לזכותם בשי עולמות 310 עולמות בגן עדן ,

כתוב במשלייז" גם ענוש לצדיק לא טוב אמר הקב"ה"

למרות שהעניש השם יתברך את אהרון הכהן אוהב ישראל ולקח את שני בניו מימנו ,אלה להכות נדיבים על יושר זה הדבר אחרי מות ,אמר רבי אלעזר לאמתו בניו של אהרון אלה שהורו הלכה בפני רבן ,משה רבינו , ועוד מעשה בתלמיד שהורה לפני רבו רבי אלעזר אמר לאשתו אימא שלום זה אינו מוציא שבתו ,ואמת לא באה שבת ומת אותו תלמיד , אמרו לו תלמידיו נביא אתה ? אמר להם לא נביא ולא בן נביא אני ,, אלה כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ,

ולמה להכות ישרים על יושר דרש מדרש רבה על מעשה העגל ,נענש אהרון הכהן ,שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה , ואנו איזובי הקיר חייבים להתחזק במעשינו ,ובעיקר בלשוננו , במידותינו, ואהבתינו לכל יהודי במיוחד יראי השם העוסקים בתורה הקדושה ,,

מוסר

שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות כיצד?בו נאמר גדול הנהנה מיגיע כפו שנאמר בו אשריך וטוב לך ,כי כשם שהתורה נתנה בברית כל המלאכה נתנה בברית ,שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ,ויום השביעי שבת להשם אלו=קיך .שאדם עשה מלאכה ניצל מין המיתה ,כי יש לו פרנסה , ופעמים שאדם לא עשה מלאכה ולערב שבתלו מה לאכול ,ומתחייב מיתה לשמיים .כיצד אדם אין לו מה לאכול ויש בביתו מעות קדש ונוטל מהם ואוכל ומתחייב מיתה בר מינן ,, אבל אם היה הולך ופועל בבית המקדש ,הכוונה לזכות את הרבים להרבות שלום ללמוד תורה אז אפילו נתנו לו מעות הקדש בשכרו אוכל בהם וניצל מין המיתה ,,כך אנו נזכה ע"י זיכוי הרבים ואהבת ישראל ,נבנה את בית המקדש ..

הלכה קביעת סעודה על מזונות הוא 72 דרהם שהם 216 גרם שלנו .לפי מרן ב.י הספרדי כל עיסה שנילושה דבש סוכר שמן או תבלין והטעם ניכר בעיסה ברכתו מזונות ,

 

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר תמר בת אסתר וכל מתי ישראל ,ולרפואת כל בני ובנות ישראל ,ואחדות בני ישראל ,ופדיון השבוי יהונתן פולרד אמן ,,

הערות והארות אידי חי לביא 03-5011199 שבת שלום ומבורך ,

Sunday the 29th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם