פרשת השבוע וישב יעקב

נכתב על ידי הרב אידי חי לביא

בקש יעקב אבינו לישב בשלווה מיד קפצו עליו ייסורים רבים אמרו חז"ל לא דאי להם לצדיקים חיי נצח עולם הבא עוד רוצים לישב בנחת  בעולם  החולף הזה ?

וישב יעקב בארץ  מגורי אביו ?  מה הכוונה שאברהם סבו גייר את האנשים ושרה מגיירת  את הנשים

הינה וכי יש אדם  או איזה מדען או איזה חוקרים  שיכול לייצר יתוש קטן אחד . ודאי שלא  אבל אברהם גייר את  האנשים אמרו חז"ל כי מי שמגייר אדם אחד כאילו בראו בריאה חדשה,

 ולמה נאמר בארץ מגורי אביו יש לומר "  ארץ   גיורי אביו הסבא הוא אברהם שעשה גיורים רבים והם  אשר קבלו את בני ישראל  וכן  גם  יעקב אבינו עשה  גיורים רבים ,,כמו כן עשה יוסף   בן יעקב שאביו  למדו את  החוכמות  לעשות  גיורים  לפרסם  השם  יתברך  בעולם

.ע"י שהצדיקים  מפרסמים  את  השם בעולם מסיגים השגות    אלוקיות  ומכניסים   לבני אדם את  האמונה  בהקב"ה ,,כך  עשו אבותינו הקדושים ואנו הקטנים צריכים ללמוד ממעשיהם ,, ולאו דווקא  גיורים  אלה היום  בעיקר יהודים  הרחוקים מהשם   יתברך אשר ע"י חוכמות  מוזרות , השכלות לא לנו, כולם יש להם קושיות  ותירוצים אישיים וחבל ,,במקום ללכת   בדרך אבותינו הקדושים ללא כל שאלות ותירוצים,

בעוונותינו הרבים היום  חלק לא מבוטל מהיהודים בארץ  ישראל מחופשים לחופשיים מהמצוות מנסים לתרץ ?

,בזמן מלכות רומא " היוונים גזרו על ישראל לא לשמור שבת ,לא למול את  הבנים ,,לבעול את  הנשים נידות,בר מינן ,,אז בא יהודי צדיק רבי ראובן בן איצטרבולי והתחפש לרומאי ,ואמר לקיסר תומר לי אדם שיש לו   מלחמה עם מדינה רוצה שיעשיר או יעני ??  ענה לו הקיסר בוודאי שיעני ,אמר לו מדוע אתה גוזר שיעבדו בשבת ליהודים עדיף שיבטלו ויהיה להם פחות כסף ,אמר לו הקיסר יפה אמרת מיד שלח אגרת לבטל  את   הגזירה ,לימים שוב בא רבי ראובן בן איצטרבולי ואמר לקיסר ,אדם  שיש לו מלחמה עם אוייב רוצה שירבה או ימעיט?? אמר לו רבי ראובן אתה גזרת לבעול את  הנשים נידות אם כך  לאוייב יהיו הרבה חיילים ,  מיד הבין הקיסר כי צודק רבי ראובן ,וביטל את   הגזירה ,, לא עברו  ימים מועטים וביקש רבי  ראובן בקשה חדשה ואמר אדם שיש לו אויב רוצה שיהיה האויב חזק או חלש??

 אמר לו  הקיסר  בטח  חלש ,,אמר לו רבי ראובן מדוע מנעת ברית  מילה ,,תן  ליהודים לסבול בברית  המילה הם  פוצעים את  עצמם ואת   ילדיהם הם נחלשים ע"י זה הברית ,,מיד    ביטל הקיסר הרומי הרשע את  הגזירה ,,,   עברו ימים  וגילו כי רבי ראובן בן איצטרבולי יהודי ברח רבי  ראובן ,,,

מיד  בקש  הקיסר לחדש את הגזירות על  בני ישראל   הקדושים ,שמעו זאת  חכמי ישראל אמרו את מי נשלח לבטל את  הגזירה קבעו  ונמנו רבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר שהם  בעלי ניסים ומופתים ,,יצאו לדרך  הצדיקים ופגשו  את  השליח עם  האיגרת לחדש את  הגזרות עצרו אותו לקחו מימנו את האיגרת קרעוה וביטלוה ,,היום אנו רואים שיש הרבה יהודים שנמשכו עם הזמן ועם התרבות המערבית הנוצרית ונסחפים אחרי הגויים ומעשיהם וחבל   מאוד  חייבים אנו לעזור לסייע לקרב להסביר בסבר פנים  יפות בנועם את הדרך בה יילכו כל בני ישראל, ואז נזכה לגאולה בימינו אמן,  

ידוע מאמר הזוהר   הקדוש שכל זמן שהצדיקים  בעולם הדין לא יכול  לשרות ולשלוט  בעולם כפי שעשה משה רבינו ע.ה שכתוב ויאמר  להשמידם לולי משה בחירו שעמד בפרץ מה עשה  הקב"ה נוטל את  הצדיק ומסלק אותו מהעולם ואז  נפרע  מכולם ומסלק את   הצדיק שכתוב מפני הרעב נאסף  הצדיק ,,ידוע  שהצדיקים סובלים את כל הייסורים של כל העם ,כפי שסבל   יעקב   אבינו ע.ה גם בימי יוסף שבא לעבור עבירה עם אשת פוטיפר ראה את דיוקנו של אביו ופרש מין  העבירה , כך שנלקח  יעקב   אבינו מין העולם הזה התחילה    הגלות  הקשה במצרים  ובני ישראל  צעקו לשם  יתברך שנאמר ויצעקו לשם בצר להם ,,אנו הקטנים  אל לנו לצפות ולחכות  שהצדיקים יגנו עלינו  אלה כל אחד מאיתנו יכול להיות כמשה רבינו וכאהרון ע"י  שנתקרב לצדיקים האמיתיים וע"י תשובה ו                 

הלכה

סדר הדלקות   נרות במוצ"ש בבית   הכנסת מדליקים נרות קדם   ההבדלה משום פרסום ניסה בבית מבדילים לאנשי הבית ולאחר מדליקים  נרות חנוכה ראוי להחמיר כרבינו תם בנרות למי שנוהג כרבינו תם כל  השנה ,נזכיר לכל הציבור היקר מרן פסק בשולחן ערוך הטהור כרבינו תם ראוי שכל  יהודי יירא שמים יחמיר כרבינו  תם ויפה עושים הרבנים   הקדושים שמנסים להאריך את  השבת כפי דעת רבינו תם וסיעתו ,בעולם  הבא כולם יודו לחכמי ישראל על זאת,, וד"ל מוסר 

חייב אדם לאהוב את עצמו  מאוד כי  הכלי אשר עושים איתו מעשים טובים מצוות לימוד תורה ,ידוע אין   אדם חוטא אלה אם כן נכנסת בו רוח שטות סוטה  דף ג" מי שהוא בצער ,ושוטה ובטיפה מרה אזי הוא עלול לאבד את עצמו לדעת בר מינן אבל מי שיש לו שכל בקקדו ראוי שישמור על  נפשו ויאהב אותה מאוד בכדי שיאסוף צידה לדרך המובילה בית ק"ל אמן

העלון לע.נ אשר בן שרה יעקב בן דונה שמחה בת אסתר וכל מתי ישראל ,,לרפואת כל חולי   עמו ישראל ,ולהצלחתם בתורה ויראת שמיים ואהבת חינם ,אמן שבת שלום ומבורך אידי חי לביא ,035011199

  

Sunday the 29th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם